Роменець В.А. Історія психології XIX — початку XX століття (1995) [DJVU] | Оцифровано Гуртом

Нові коментарі

Нова тема   Відповісти
Автор Повідомлення
Naral-zempo 
Оцифрування книг Гуртом
Оцифрування книг Гуртом


З нами з: 14.04.13
Востаннє: 23.11.18
Повідомлень: 174

2018-04-16 22:44  
Роменець В.А. Історія психології XIX — початку XX століття (1995) [DJVU] | Оцифровано Гуртом

Роменець В.А. Історія психології XIX — початку XX століття (1995) [DJVU] | Оцифровано Гуртом


Мова: українська
Опис:
Докладно й послідовно висвітлено рух світової психологічної думки в XIX й на початку XX ст. на засадах культурологічного підходу. Показано вагомий внесок українських психологів у поступі наукової психології, в розробці її методологічних засад.
Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями: “Психологія”, “Соціологія”, “Філософія”.
Зміст
Передмова — 4

Вступ — 8
Історична психологія та формування культурологічних засад історії психології — 8
Матеріальне та ідеальне єство людини і принцип взаємної доповнюваності в історичній психології та історії психології — 31

Частина перша
ОБРАЗ ЛЮДИНИ: АКАДЕМІЧНИЙ СТИЛЬ

Розділ I. Наукова і сцієнтистська психологія XIX — початку XX століття
— 35
Ідея волюнтаризму у психології XIX століття. Людська особистість у світі між волею та уявленням. А. Шопенгауер (1788-1860) — 36
Наука та філософські засади оптимізму й песимізму. Дедал та Ікар. Суперечка Б. Рассела і Дж. Холдейна — 47
Наукова думка як планетне явище. Наука і філософія. Сцієнтизм. Ідейний світ В.І. Вернадського — 55
Структура наукових революцій у міркуваннях Т. Куна — 58
Загальний поділ історико-психологічного процесу на ґрунті принципу дії — 59

Розділ II. Мета вчинкової дії — 76
Психологія як наука про виникнення і структуру суб’єктивного досвіду — 76
Специфічна енергія органів чуття. Й. Мюллер (1801-1858) — 83
Психофізіологія органів чуття та образ світу. Г. Гельмгольц (1821-1894) — 88
“Мова — це світ, що лежить між світом зовнішніх явищ і внутрішнім світом людини”. В. Гумбольдт (1767-1835) — 91
Душа і слово — божественні властивості людини. М.О. Максимович (1804-1873) — 96
Мова народу та індивідуальна творчість мови. О.О. Потебня (1835-1891) — 104
Душа як мікрокосмос — 114
Динаміка уявлень та механіка духу. Психологія Й.Ф. Гербарта (1776-1841) — 114
Розкриття великого світу через світ малий. Г.Р. Лотце (1817-1881) — 119
Психічний світ. Позиція бачення світу і його самоспоглядання. М.М. Ланге (1858-1921) — 127
Психологія свідомості як науковий напрям — 129
Встановлення психофізичних закономірностей. Г.Т. Фехнер (1801-1887) — поет, філософ, учений — 129
Ідея самобутності психічних явищ і завдання психології. К.Д. Кавелін (1818-1885) — 136
Психологія як наука про “безпосередній досвід”. В. Вундт (1832-1920) — 140
Історична психологія світових воєн — 155
Структурна психологія. Е.Б. Тітченер (1867-1927) — 160
Емпіріокритицизм і психологія. Р. Авенаріус (1843-1896) — 162
Паралогізм психологічної загадки. Дослідження пам’яті. Г. Еббінгауз (1850-1909) — 165
Психологія свідомості і самосвідомості як напрям, що долає психологізм. Теорія вчування. Т. Ліппс (1851-1914) — 175
Інтуїтивізм творчої еволюції психічного та психофізіологічний паралогізм. А. Бергсон (1859-1941) — 178
Прагматичні парадокси з “психологією свідомості”. В. Джемс (1842-1910) — 186
Психологія з емпіричної та інтенційної точок зору. Ф. Брентано (1838-1917) — 198

Розділ III. Засіб дії. Психіка як знаряддя пристосування до середовища. Психологія як природнича наука — 201
Теорії пасивного пристосування — 205
Принцип адаптації та еволюційний підхід у психології. Г. Спенсер (1820-1903) — 205
Походження психічних властивостей людини від тваринних форм психічного та диференційний перехід між ними. Ч. Дарвін (1809-1882) — 212
Рефлекторна теорія психічного та вирішального впливу середовища на формування психіки. І.М. Сєченов (1829-1905) — 219
Теорії активного пристосування — 235
Принцип руху та визначальна роль спадковості у формуванні психічного. Т. Рібо (1839-1916) — 235
Теорії коригуючого пристосування — 249
Систематичний виклад теорії людського духу на засадах природничо-наукової психології. О. Бен (1818-1903) — 249
Поняття рефлекторного кільця у психології. Дж. Дьюї (1859-1952) — 255

Розділ IV. Характер дії. Психологія людського духу — 258
Співвідношення мети і засобу в структурі вчинкової дії на засадах принципу взаємного доповнення — 258
Людська душа як предмет педагогічної антропології. Антропологічний принцип у психології. К.Д. Ушинський (1824-1870) — 261
Серце і вчинок. Психологія П.Д. Юркевича (1826-1874) — 269
Психічний ортобіоз в оптимістичному тлумаченні. Наукова правда — в цілісному, раціональному баченні природи людини. І.І. Мечников (1845-1916) — 275
Мета і засіб у вчинковій дії: колективні та індивідуальні форми психічного — 279
Психологія народів та її складові — 279
Психологія “колективної свідомості”. Е. Дюркгейм (1858-1917) — 290
Психологія “колективних уявлень”. Л. Леві-Брюль (1857-1939) — 297

Частина друга
ОБРАЗ ЛЮДИНИ: КОЛІЗІЙНО-ДРАМАТИЧНИЙ СТИЛЬ

Розділ V. Характер дії: психологія людського духу
— 304
Співвідношення мети й засобу у вчинку на. засадах класової ідеології та інквізиторської уніфікації — 304
Марксизм як ідеологія та психологія людини. К. Маркс (1818-1883), Ф. Енгельс (1820-1895) — 306
Про психологію Великого Інквізитора. Ф. М. Достоєвський (1821-1881): попередники й наступники (Від казки до легенди. Центральний узагальнюючий архетип людського життя) — 321
“Психологія народів і мас”, зрештою, психологія людини. Г. Лебон (1841-1931) — 339
Психологія характеру та особистості — 343
Принцип особистості бути самим собою та його моральна безпринципність. “Пер Гюнт” Г. Ібсена (1828-1906) — 343
Особистість: тип аполлонівський і діонісійський. Звернення до надлюдини — “Воля до влади”. Ф. Ніцше (1844-1900) — 350
Всеблаженство буття в собі та злиденність його сенсу. Історія психології та психологія спокуси. Г. Флобер (1821-1880), А. Франс (1844-1924) — 359
Невропатичність геніальності. Ч. Ломброзо (1836-1909) — 364
Психологічні ескізи з історії. Π.І. Ковалевський (1849-1923) — 367
Гармонійний розвиток у людській особистості естетичних та етичних засад. С. Кіркегор (1813-1855) — 372
Характер особистості як співвідношення мети й засобу в характері дії. Вчення про нахили особистості. О.Ф. Лазурський (1874-1917) — 381
Особистість майбутнього. Футуризм — спосіб життя та ідеологія творчості. Ф. Марінетті та інші — 391
Темпоральні елементи сучасності та відповідна духовна ситуація — 397
Психологія особистості: діалектика життя і творчості — 400
Душа та особистість в екзистенційному висвітленні — 400
Нове архітектурне середовище і психіка людини — 411
Техніка і техніцизм щодо психології людини та її духовності — 414
Психологічні засади розкриття художнього образу в літературі та мистецтві XIX і XX ст. — 418
Осьовий час мистецтва і художні пошуки прекрасного з негацією потворного — 423
Мистецтво класицизму, романтизму, модернізму і постмодернізму та психологія вражень — 426
Секрети поетичної творчості і людської душі. Іван Франко (1856-1916) — 428
“Питання теорії та психології творчості”. Творчість народна і творчість особистісна — 433
Історична психологія особистості і творчості. Роль і межі переказу в становленні особистісної творчості. О.М. Веселовський (1838-1906) — 435
Філософія винаходу і винаходи у філософії (Вступ до історії філософської творчості). І.І. Лапшин (1870-1955) — 449
Сенс творчості. М.О. Бердяєв (1874-1948) — 455
“Щастя творити” (Р. Роллан) і “Фурія руйнування” (Гегель) — риси вчинку XIX і XX ст. Післядія і кара за дію. Політика і мораль — 469
Характер любовного діалогу — 483
“Заповіт Каїна” — “спадщина злочинів і страждань, які обтяжують людство”. Л. фон Захер-Мазох (1836-1895) — 483
Психологія переображеного Еросу. Б.П. Вишеславцев (1877-1954) — 486
Психологія в історії звичаїв Е. Фукса. Еротизм: тілесне, психічне, духовне — 493
Душа людини в аксіологічному тлумаченні — 499
Описова психологія проти пояснювальної. В. Дільтей (1833-1911) — 499
Душа людини в екстатичному пориванні до вищих рівнів буття. Психіка, яка сама себе долає. С.Л. Франк (1877-1950) — 510
Софійність, або сенс учинку і життя — 516
Сенс життя в структурі дії. Μ.М. Рубінштейн (1880-1953) — 516
Вчинок як логічний осередок і пафос психологічного вчення. Г.І. Челпанов (1862-1936) — 521
Унікальність і відповідальність вчинку як засади його рефлексивності. Μ.М. Бахтін (1895-1975) — 524

Розділ VI. Теорія вчинку і шляхи розвитку психології XX ст. — 531
Пропедевтика психологічної теорії вчинку — 531
Загальна природа вчинку — 540
Детермінізм і свобода стосовно катарсисної концепції вчинку — 582
Легенда про Ерос — 591
Вчинковий осередок у психології — 594
Дія та післядія (рефлексія) — тлумачні принципи психології XIX й XX ст. — 594

Список використаної літератури — 604

Список основних праць В.А. Роменця з історії психології — 610

Автор: Роменець В.А.
Місце видання: Київ
Видавництво: Вища школа
Формат: djvu
Кількість сторінок: 614

Джерело: сканування
Особиста оцінка: 0 - не читав
книга оцифрована у рамках проекту
"Оцифрування книг Гуртом"


Золотий реліз (завантажене не впливає на рейтинг)
 Трекер:    Зареєстрований   

Завантажити / скачати книгу українськоювідео для новачків Зареєстрований:   2018-04-16 22:44
 Розмір:   17 MB 
 Оцінка літератури:   10/10 (Голосів: 4)
   
Ваш часовий пояс: GMT + 2 Години

Нова тема   Відповісти