Український Гетьманат: нариси історії національного державотворення XVII-XVIII ст. / Відп. ред. В.Смолій [У 2 кн.] (2018) [pdf]

Нові коментарі

Нова тема   Відповісти
Автор Повідомлення
yu1923 
VIP


З нами з: 30.01.12
Востаннє: 19.06.19
Повідомлень: 256

2018-04-06 11:24  
Український Гетьманат: нариси історії національного державотворення XVII-XVIII ст. / Відп. ред. В.Смолій [У 2 кн.] (2018) [pdf]

Український Гетьманат: нариси історії національного державотворення XVII-XVIII ст. / Відп. ред. В.Смолій [У 2 кн.] (2018) [pdf]


Мова: українська
Опис:
В праці з різнопланових і варіативних дослідницьких проекцій представлено історичний образ Української козацької держави. Увагу акцентовано на проблемах її становлення і функціонування у змінних реаліях XVII–XVIII ст., процесах інтегрування у світову цивілізацію раннього нового часу. При цьому репрезентовано найрізноманітніші сфери регульованого національним державним організмом тогочасного суспільного буття українців — соціальні взаємини, господарство, демографію, освіту і освіченість, політику й владні відносини, дипломатію, судочинство тощо. Розраховано на науковий і викладацький загал, студентів, масову читацьку аудиторію.
Зміст

• Смолій Валерій Від редактора … 7
Книга перша. ВЛАДА ТА ВЛАДНІ ВІДНОСИНИ
Розділ 1.
• Сас Петро Інституційні витоки Української козацької держави. Військо Запорозьке першої половини XVII ст. … 15
• Політичний устрій … 16
• Економічна основа … 26
• Військо … 31
• Соціальний тип і політична культура запорозьких козаків … 36
• Релігійний фактор … 40
Розділ 2
• Смолій Валерій, Степанков Валерій Влада в Українській державі раннього нового часу … 46
• Становлення національного інституту влади та його соціальне й політичне призначення … 46
• Джерела та соціальна база формування владної вертикалі … 58
• Відносини між владою і суспільством … 76
• Вектори владного волепокладання … 83
Розділ 3
• Горобець Віктор Генеральна старшина Війська Запорозького … 101
• Функціональні обов’язки та внутрішня службова ієрархія корпорації "вищих" генеральних старшин … 102
• Обов’язки та внутрішня службова ієрархія корпорації "нижчих" генеральних старшин … 109
• Соціальний престиж від перебування на генеральному уряді Війська Запорозького … 116
Розділ 4
• Горобець Віктор Полковники Війська Запорозького: право вільної елекції в світлі козацьких традицій, розпорядчих приписів і політичних реалій … 123
• Законодавчі приписи та політичні декларації щодо вільної елекції полковників Війська Запорозького … 124
• Воля громади та "зверхнейше право" гетьмана при обранні на полковництво: баланс інтересів у політичних практиках … 129
• Роль полкової старшини в обранні на полковництво та позбавленні пернача … 148
• Хабар як аргумент виборчого процесу … 154
• Казуси добровільного зречення пернача … 157
Розділ 5
• Пришляк Володимир Інститут гетьмана та вища козацька старшина в умовах політичних трансформацій першої половини ХVІІІ ст. … 161
• Гетьман … 163
• Полковники … 179
• Генеральний обозний … 210
• Генеральний писар … 220
• Генеральні судді … 231
• Генеральний підскарбій … 233
Розділ 6
• Горобець Віктор, Чухліб Тарас Політико-адміністративний устрій Української держави та її кордони … 236
• Горобець Віктор Тенденції розвитку полково-сотенного устрою Гетьманату … 236
• Горобець Віктор Особливості адміністративного облаштування Лівобережного Гетьманату … 241
• Чухліб Тарас Територія і кордони Правобережного Гетьманату … 253
• Чухліб Тарас Правобережна Україна у міжнародних поділах між Польщею, Росією і Туреччиною … 261
• Чухліб Тарас Кордони "Палієвої держави" … 275
ПРАВОВА КУЛЬТУРА І СУДОЧИНСТВО
Розділ 7
• Гуржій Олександр Право та судочинство … 281
• Звичаєве право в суспільній свідомості та судовій практиці … 281
• Функціонування Литовських статутів, магдебурзького права та юридичних норм Речі Посполитої … 296
• Нав’язування російського права. "Права, по которым судится малороссийский народ" … 310
• Види судів і формат їхньої практики … 319
Розділ 8
• Горобець Віктор Антропологічний вимір судочинства. Прибутки суддів і користі громади від практики пом’якшення судових вироків … 335
• Історична традиція грошових стягнень в європейському судочинстві … 336
• "Вина панська" і "вина врядова" як самодостатні форми покарання … 340
• "Вина" як форма заміщення покарання … 344
• Адресна спрямованість коштів, отриманих у судах … 350
• "Зарука" як можливий спосіб збагачення козацьких урядників … 354
• "Змирщина" та "зарука" при проголошенні "змирщини" … 358
• "Зарука" при досягненні "прощенія добровольного" … 360
• Розміри "зарук" та їх адресація … 361
• "Видкищина" в судах Гетьманату … 364
• Ціна неправдивих свідчень і фальшивих спростувань правдивих показів … 367
ДИПЛОМАТІЯ І МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
Розділ 9
• Чухліб Тарас Міжнародно-правовий статус ранньомодерної Української держави … 373
• Методологічні проблеми "вписування" минулого міжнародних відносин Українського Гетьманату до світової історії … 375
• Дипломатична культура Українського Гетьманату … 381
• Чи укладалися Українським Гетьманатом міжнародні угоди? … 384
• Європейська політична думка у контексті осмислення міжнародного становища ранньомодерної України … 388
• "Руїна" зовнішньої політики чи міжнародний полівасалітет козацької України: нотатки до історіографічної дискусії … 393
Розділ 10
• Смолій Валерій, Степанков Валерій Дипломатична служба та зовнішньополітична діяльність гетьманських урядів … 405
• Особливості організації дипломатичної служби Української держави … 405
• Пріоритети в діяльності української дипломатії у перші роки Національної революції … 413
• У пошуках іноземного протектора … 424
• Зміни в характері зовнішньої політики Української держави в другій половині 1650-х років … 431
• Напрями дипломатичної діяльності гетьманських урядів в умовах посилення зовнішньополітичного тиску на Українську державу (кінець 1650-х — середина 1670-х років) … 439
• Занепад дипломатичної служби в умовах перетворення Української держави в об’єкт міжнародної політики (остання чверть ХVІІ–ХVІІІ ст.) … 453
Розділ 11
• Станіславський В’ячеслав, Синяк Іван Український Гетьманат та Запорозька Січ. Взаємодія і протистояння на тлі міжнародної ситуації … 457
• Станіславський В’ячеслав Співпраця та протиріччя між Батурином і Січчю в роки великих воєнних походів на Кримський ханат … 457
• Станіславський В’ячеслав Загострення відносин гетьманської влади з Низовим Військом у період припинення наступальних дій проти татар і турків … 464
• Синяк Іван Протистояння Коша з Києвом і Глуховом … 473
СИМВОЛИ Й АТРИБУТИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
Розділ 12
• Савчук Юрій "Війська Запорозького воїн знаменитий": витоки, сутність та еволюція державного герба Українського Гетьманату … 497
• Історична традиція … 497
• Ґенеза герба Війська Запорозького … 503
• Тлумачення символіки (змісту) герба … 506
• Козак з мушкетом — "герб Національний" … 510
• Історичне відродження козака з мушкетом … 513
Розділ 13
• Ситий Ігор Державна печатка Гетьманату … 516
• Вступні зауваги та історіографія проблеми … 517
• Перші печатки Війська Запорозького … 525
• Печатки доби Богдана Хмельницького … 526
• Печатки наступників Богдана Хмельницького … 532
• Печатка Івана Мазепи … 541
• Державні печатки ХVІІІ ст. … 544
• Місце і технологія виготовлення печатки та характер послуговування нею … 552
• Еволюція форми державної печатки … 559
• Велика та мала державні печатки … 566
Розділ 14
• Савчук Юрій Прапори компанійських полків: реконструкція геральдичної та колористичної традицій … 577
• Тенденції вивчення козацького прапорництва … 577
• Виготовлення нових прапорів у другий компанійський полк … 581
• Етапи прапоротворення першого і третього охочекомонних полків … 588

Книга друга. СОЦІАЛЬНА СТРАТИФІКАЦІЯ ТА СОЦІАЛЬНІ ВЗАЄМИНИ
Розділ 15
• Гуржій Олександр Формування етнічного складу та соціальної структури населення … 9
• Загальні тенденції демографічного розвитку … 9
• Соціальне структурування населення: посполиті … 15
• Соціальна еліта і "городове" козацтво … 31
Розділ 16
• Кривошея Ірина Неурядова старшина … 42
• Трансформації значного товариства до появи сталих чинів неурядової старшини (середина XVII — початок XVIIІ ст.) … 42
• Бунчукове товариство XVІII ст. … 49
• Поява та еволюція значкового товариства у XVІII ст. … 60
• Військове товариство як новий чин неурядової старшини XVІII ст. … 73
Розділ 17
• Горобець Віктор Малі соціальні групи козацького стану … 81
• Соціальна мозаїка Гетьманату за матеріалами переписів і ревізій полків Війська Запорозького … 81
• "Трембачі", "сурмачі", "цілюрники полковиє", "піщалки" та інші "військові слуги" Війська Запорозького … 86
• "Курінчики" та "стрільці куреня полковника" … 89
• "Дворяни", "протекціанти", "козаки в підданстві", "козаки в поспільстві", "підсусідки козацькіє" … 97
• "Козаки нововписані", "козаки в підданстві" та "козаки в поспільстві" … 103
Розділ 18
• Матях Валентина Політичні цінності в суспільній свідомості соціуму … 105
• Суспільні цінності в соціокультурній спадщині ранньонової доби … 105
• Джерела дослідження політичних цінностей українського ранньомодерного суспільства … 113
• Зміна світоглядної системи українців в умовах Національної революції ХVІІ ст. … 114
• Консолідація українського соціуму навколо ідеї національного державотворення … 122
• Християнська та світська детермінанти розвитку суспільної свідомості … 126
• Трансформація ціннісної системи українців в умовах громадянського протистояння та зміни геополітичних реалій другої половини XVII — початку XVIII ст. … 132
• Реанімація ідеї козацького автономізму … 135
• Ціннісні імперативи політичної свідомості українського соціуму в умовах інтегрування імперією національних інститутів Гетьманату … 137
ЕКОНОМІКА ТА ДЕМОГРАФІЯ
Розділ 19
• Смолій Валерій, Степанков Валерій Державна економічна політика та становлення національної господарсько-економічної моделі … 147
• Економічна політика Богдана Хмельницького та його наступників … 147
• Зміни в структурі соціально-економічних відносин … 159
• Види та форми господарсько-економічної діяльності … 171
• Торгівля, фінанси й грошовий обіг … 186
Розділ 20
• Морозов Олег Становлення фінансово-податкової та митної систем … 203
• Фінансові та податкові відносини … 203
• Митна справа … 208
Розділ 21
• Сердюк Ігор Полкові міста: управління, економіка, демографія … 232
• Полкове місто як осередок локальної адміністрації … 234
• Міське самоврядування … 245
• Економічний розвиток … 251
• Обриси демографічного портрета міського населення другої половини ХVІІІ ст. … 260
Розділ 22
• Волошин Юрій, Сакало Олександр Населеність домогосподарств і структура родин … 274
• Населення міст … 275
• Селянські домогосподарства … 293
Розділ 23
• Момот Анастасія Сільське населення: статево-вікова характеристика … 305
• Джерела та географія дослідження … 305
• Основні характеристики статево-вікової структури … 308
ОСВІТА Й ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СФЕРА
Розділ 24
• Чухліб Тарас "Україна" та її функціонування у середині XVII cт. … 319
• Між географією, політикою та мовою … 320
• "Україна": діахронно-семантичне прочитання поняття … 323
• "Українні городи": від географічного до політичного поняття … 338
Розділ 25
• Яременко Максим Освітні стратегії козацької еліти … 348
• Освіта й соціальна еліта … 348
• Освітні стратегії старшини … 352
• Шляхетські проекти "доброго воспитания" … 366
• Реакція на шляхетські освітні проекти … 376
• Рядове козацтво й освіта … 387
Розділ 26
• Посохова Людмила Викладачі та учні православних колегіумів … 390
• "Колективний портрет" викладачів православних колегіумів як дослідницька проблема. Формування бази даних … 390
• Соціальне походження, рівень освіченості та місце навчання викладачів … 394
• Траєкторії викладацької кар’єри … 399
• Місце народження, етнічні характеристики та династії викладачів … 405
• "Учні" чи "студенти" православних колегіумів … 414
• Загальне число учнів колегіумів. Династії вихованців … 424
• Вікові характеристики студентів … 433
Розділ 27
• Бовгиря Андрій Козацьке історіописання: візія минулого й конструювання ідентичностей … 438
• Витоки козацького історіописання … 438
• Етногенез та рання історія у візії козацького історіописання … 444
• Конструювання ідентичностей: уявлення про територію … 453
• Конструювання ідентичностей: уявлення про історію … 461
• "Герої" та "антигерої", "інші" в козацькому історіописанні … 471
Розділ 28
• Дзюба Олена Українські мемуаристи ХVIІІ ст.: інтелектуальні інтереси та духовні запити … 483
• Філософські та теологічні інтереси … 489
• Літературні зацікавлення … 500
• Право та історія … 504
• Природничі спостереження … 512
• Обмін книгами … 513
КАРТОГРАФІЯ Й ІКОНОГРАФІЯ
Розділ 29
• Галушко Кирило Від "Дикого Поля" до "Країни Козаків":Україна на картах XVII–XVIII ст. … 519
• Україна на картах до XVII ст. … 519
• "Відкриття століття" … 520
• "Україна" чи "окраїна"? … 520
• Локалізація "Русі" у XVI–XVIІ ст. … 522
• Україна, "руський народ", козаки … 524
• Від "Дикого Поля" до "країни з провінціями" … 526
• Картографування України кінця XVIІ — початку XVIІІ ст. … 528
• Картографічні представлення Великої Північної війни … 533
• Україна на європейських картах після Північної війни й до кінця XVIІІ ст. … 537
• Україна та "польський прецедент" … 543
Розділ 30
• Ковалевська Ольга Портретні зображення представників військово-політичної еліти … 547
• Передумови появи різних художніх форм самопрезентації козацької верстви … 547
• Історичні основи розвитку світського портрета та формування мистецького канону … 549
• Обов’язкові інформативні складові та традиції зображення одягу "сарматських" портретів … 552
• Особливості зображення представників козацької старшини XVII–XVIIІ cт. … 562
Автор: Ред. кол.: В.Смолій (відп. ред.), О.Бачинська, В.Горобець (заст. відп. ред.), О.Гуржій, В.Матях (відп. секр.), Ю.Мицик, В.Степанков, Я.Федорук, Т.Чухліб (заст. відп. ред.)
Місце видання: Київ
Видавництво: Інститут історії України НАН України
Формат: pdf
Кількість сторінок: 610 + 580

Офіційний сайт: history.org.ua
Джерело: НАН України. Інститут історії України
Особиста оцінка: 0 - не читав


 Трекер:    Зареєстрований   

Завантажити / скачати книгу українськоювідео для новачків Зареєстрований:   2018-04-06 11:24
 Розмір:   41 MB 
 Оцінка літератури:   9.9/10 (Голосів: 15)
   
Ваш часовий пояс: GMT + 2 Години

Нова тема   Відповісти