Роменець В.А. Історія психології (1978) [DJVU] | Оцифровано Гуртом

Нові коментарі

Нова тема   Відповісти
Автор Повідомлення
Naral-zempo 
Оцифрування книг Гуртом
Оцифрування книг Гуртом


З нами з: 14.04.13
Востаннє: 17.05.19
Повідомлень: 174

2018-03-29 20:06  
Роменець В.А. Історія психології (1978) [DJVU] | Оцифровано Гуртом

Роменець В.А. Історія психології (1978) [DJVU] | Оцифровано Гуртом


Мова: українська
Опис:
Даний посібник, створений на основі марксистської методології, охоплює найважливіші історичні етапи розвитку психологічної науки, насамперед формування наукової психології — зарубіжної та вітчизняної, у зв’язку з ідеологічною боротьбою, розвитком інших наук і культури в цілому.
Посібник «Історія психології» розрахований на студентів психологічних відділень університетів, а також студентів педагогічних інститутів, що вивчають психологію. Він може бути також використаний читачами, що цікавляться питаннями історії науки.
Зміст
Передмова — 3
Використана література — 8

Розділ І. Предмет, методологічні основи та головні етапи історії психології — 9

Марксистсько-ленінські принципи історико-психологічного дослідження — 9
Система та історія психології — 11
Історичне та логічне в історії психології — 13
Пізнання у формі спіралі — 14
Боротьба матеріалізму та ідеалізму в історії психології — 15

Основна проблема та логічний осередок в історії психології — 16
Взаємовідношення тіла і душі — синтезуюча проблема історії психології — 16
Логіка вчинку і логіка історії психології — 19

Проблема періодизації історії психології — 29
Історико-психологічна періодизація в буржуазній психології — 29
Історико-психологічна періодизація в радянській психології — 34

Головні етапи історії психології — 40
Образно-міфологічна психологія: портретна схожість між тілом і душею. Вчинок, передвизначений фатумом — 41
Спекулятивно-категоріальна психологія: єдність і протилежність тіла і душі. Вчинок, безпосередньо визначений субстанцією — 45
Наукова психологія: суперечність між закономірною повторюваністю і неповторною унікальність психічного. Ситуативне та мотиваційне визначення вчинку — 52

Використана література — 54

Розділ II. К. Маркс, Ф. Енгельс про методологічні основи наукової психології — 55
Використана література — 73

Розділ III. Психологія як природнича наука — 74

Походження психічних властивостей людини від тваринних форм психічного та диференціальний перехід між ними. Ч. Дарвін — 79
Психологічні фактори в доказі еволюційної теорії — 79
Психологія статевого добору — 82
«Боротьба за існування» та вдосконалення психічних якостей людини — 85
Принципи виразу емоцій та ідея еволюції — 87

Рефлекторна теорія психічного та вирішальний вплив середовища. І.М. Сєченов — 91
Принцип руху і природа психічного — 91
Рефлекторна природа недовільних і довільних рухів — 92
Психічне на рефлекторній канві — 95
Теорія рефлексу і детермінізм у психології — 96
Елементи думки і м'язові відчуття — 98
Рефлекторна теорія психічного та моральний аспект вчинку — 102
Психічне як відображення об'єктивної дійсності — 104

Принцип руху та визначальна роль спадковості у формуванні психічного. Т. Рібо (1839-1916) — 105
Досвідна психологія заперечує метафізичну — 106
«Вся психологія буде фізіологічною» — 110
Натуралістичний волюнтаризм Рібо — 111
Біологізм психічної спадковості — 112

Психічний ортобіоз в оптимістичному тлумаченні. І.І. Мечников — 114

Використана література — 120

Розділ IV. Психологія як наука про виникнення і структуру суб’єктивного досвіду — 122

Свідомість як основний предмет психології — 122
Психіка та об'єктивний світ — 122
Внутрішня організація психічного — 123
Прагматичний функціоналізм на зміну структуралізму — 127
Протиставлення психології пояснювальної та описової — 128
Інтуїтивна психологія — еклектичне поєднання біологізму і суб'єктивного ідеалізму — 130

Психологія як наука про «безпосередній досвід». В. Вундт — 131
Поняття безпосереднього досвіду — 131
Волюнтаризм В. Вундта — 133
Загальний смисл структуралізму В. Вундта — 136
Психічні елементи — 136
Види психічного розвитку — 138
Психічна причинність та її закони — 142

Теоретична безвихідь психофізичного паралелізму. Г. Еббінггауз (1850-1909) — 144
Предмет психології — внутрішній світ людини — 144
Асоціанізм на ґрунті ідеї про субстанціальність душі — 146
Нові психологічні паралогізми Г. Еббінггауза — 147
Аналогія вундтівському структуралізму — 149

Прагматичні парадокси з психологією свідомості. В. Джемc (1842-1910) — 151
Потік свідомості і структурність — 151
Прагматична «структура» свідомості — 153
Метафізичні проблеми і прагматична психологія — 155

Інтуїтивізм творчої еволюції психічного. А. Бергсон (1859-1941) — 159
Біологізація проблеми творчості — 159
Метафізична концепція «первісного поривання» — 161
Інтуїція, протиставлена інтелекту — 163
Потойбічні основи інтуїції — 166
Психофізіологічний паралогізм — 167
«Попереду — морок невідомого» — 170
Характер кризи психології свідомості — 170

Використана література — 173

Розділ V. Психологія народів та її елементи — 174
Ідея «колективної свідомості» — 174
Мовне визначення психічного — 175
Мова як творчість — 178
Психологія міфологічного світогляду — 180
На шляху до історичної психології — 182

Мова народу та індивідуальність мови. О.О. Потебня — 183
Розуміння як творчий процес — 185
Єдність мови і психіки — 186
Внутрішня форма слова — 189
Аперцепція і своєрідність психічного — 190
Мова як засіб створення думки — 193
Психологія поетичної творчості — 193

Психологія «колективної свідомості». Е. Дюркгейм — 196
Автономність соціального — 196
Колективний аспект психічного — 198
Поділ праці і характер людської солідарності — 198
Механічна та органічна солідарність — 202
Дуалізм індивідуального та соціального — 203
Вчення про суспільство поза класовим підходом — 205

Психологія «колективних уявлень». Л. Леві-Брюль — 206
Природа «колективних уявлень» — 206
«Прелогізм» первісного мислення — 209
Афективність «колективних уявлень» — 210
Нівелювання фантастичного і природного — 212
Первісне мислення і практика життя — 215

Використана література — 217

Розділ VI. Психологія поведінки та її детермінантів — 218
Історично-культурні умови психології поведінки — 218
Біологічний та соціальний фактори поведінки — 219

Класичний біхевіоризм. Дж. Уотсон — 220
Суперечності біхевіористичного принципу — 222

Психологія цілісності: гештальтпсихологія та фізикалістське тлумачення психічного. М. Вертгеймер (1880-1944), В. Келер (1887-1967), К. Коффка (1886-1941) — 223
Фізичний стимул набуває ситуативного значення — 224

«Purposive» біхевіоризм і «проміжні перемінні» замість психічного. Е. Толмен (1886-1959) — 227
Завуальоване повернення до внутрішнього світу людини — 228

Ерос і Танатос як базові потяги поведінки в їх протиставленні культурі. З. Фрейд (1856-1939) — 231
Антагоністичні шари в психічному — 232
Витіснення в несвідоме — 233
Едіпів комплекс і поява людської культури — 234
Психоаналітик Фрейд невдоволений культурою — 236
Метафізичне вчення про споконвічну агресивність людини — 239
Песимістичний погляд Фрейда щодо ролі «первісних потягів» — 239

Механізми індивідуалізації психічного. А. Адлер (1870-1937) — 241
Афоризми індивідуальної психології Адлера — 242
Несвідоме в індивідуальній психології — 244
Механізми поведінки в індивідуальній психології — 245
Поняття про «життєвий стиль» — 247

Конкуренція та «порочне коло» людської культури. К. Хорні (1885-1952) — 248
Нове тлумачення старого антагонізму — культура і неврози — 249
Конкуренція замість старої «боротьби за існування» — 250
Самоприниження як засіб проти конкуренції — 251
Хорні намагається розкрити причини «базового страху» — 253
Культура і невротична особистість — 254
Поправки до Фрейда з боку «соціального психоаналізу» — 255

Коментар до одкровення «Великого Інквізитора». Е. Фромм (нар. 1900) — 258
Втеча від свободи і нове порочне коло поведінки — 258
Синтез марксизму і… фрейдизму — 259
Фромм досліджує свободу — 261
Психологізм у тлумаченні соціальних явищ — 262
Альтернативізм — фроммівська теорія свободи — 265

Соціальний атом та психодрама. Дж. Морено (нар. 1892) — 266
Абстрактна людина соціометрії — 267

Використана література — 269

Розділ VII. Психологія дії — 270

Операціональна теорія інтелекту. Ж. Піаже — 271
Адаптивна функція інтелекту — 273
Операція як інтеріоризована дія — 277
Оборотність як важлива риса мислення — 278
Мислення і сприймання — 279
Інтелект і навичка — 280
Від сенсомоторного інтелекту до понятійного мислення — 282
Центрація і децентрація думки — 283
Соціальна природа інтелекту — 284

«Спочатку була дія». А. Валлон (1879-1962) — 286
Від дії до думки — 288
Пізнавальне значення наслідування — 288
Мова і символізація дійсності — 289
Дійсне відновлення біологічного та соціального — 291

Використана література — 291

Розділ VIII. Розвиток В.І. Леніним марксистської методології психологічних досліджень — 292
В.І. Ленін як войовничий матеріаліст — 292
Завдання наукової психології — 294
Теорія відображення і психологія — 296
Мозок і матеріальний субстрат психічного — 297
Критика «фізіологічного ідеалізму» — 299
Гносеологічний та онтологічний аспекти психічного — 302
Особистість та окремі психічні здатності людини — 304
Фантазія і практична діяльність — 306
Матеріалістичне тлумачення мови і мислення — 308
Психіка і практична діяльність людини — 310
Матеріальне і ідеальне — 312

Розділ IX. Напрями, школи і системи радянської психології — 315

Поведінка як вища нервова діяльність. І.П. Павлов — 323
Вища нервова діяльність як поведінка — 323
Вчення І.П. Павлова в історії психології — 327

Рефлексологічна теорія психіки. В.М. Бехтерєв — 328
Рефлексологія — об'єктивна наука про поведінку — 329
Принцип індивідуалізації — 333
Зовнішнє і внутрішнє у поведінці — 335

Ознака культури та культура знака. Л.С. Виготський — 337
Принципи історизму в психології — 339
Вищі і нижчі форми психічного — 342
Своєрідність історичного розвитку людини — 343
Смисл рудиментарних форм поведінки — 345
Інструментальна функція знака — 347
Принцип інтеріоризації — 350

Теорія провідної діяльності і розвиток психіки. О.М. Леонтьев — 352
Проблеми розвитку — 354
Структура діяльності — 355
Різновидності мотивів — 356
Зв'язок біологічного та соціального — 359
Мозок як субстрат психічного — 360

Установочний аспект психічного. Д.М. Узнадзе — 361
Природа установки — 361
Установка і несвідоме — 364
Установка та об'єктивація — 366
Природне і культурне у світлі теорії установки — 368

Психічне як «внутрі-буття». С.Л. Рубінштейн — 370
Психіка і матеріальний світ — 370
Суб'єктивне і об'єктивне — 371
Психічне як внутрі-буття — 374
Прерогатива чуттєвого. Людина як мікросвіт — 376
Онтологічне і гносеологічне — 378
Чуттєве і абстрактне — 380
Людська позиція розкриття світу — 381
Вчинок і комунікація — 382

Принципи антропологічної психології. Б.Г. Ананьєв — 384
Принципи антропологічної психології — 384
Сенсорний розвиток людини — 386
Потрійний склад психічних процесів — 388
Гетерохронність у розвитку психічних функцій — 389
Критика теорії провідної діяльності — 390
Індивід, особистість і суб'єкт діяльності — 392
Психологія в системі наук — 394
Гетерохронність і вікові особливості — 395
Антропологізація культури — 397

Психологія у власних межах. Г.С. Костюк — 399
Психологічні закономірності — 399
Принцип розвитку в психології — 404
Психологія особистості — 408

Використана література — 412

Післямова: вчинкова природа і структура психічного — 413
Категоріальний аналіз історико-психологічного процесу — 413
Вчинок — живий осередок психічного — 415
Напрями буржуазної психології в тлумаченні вчинку — 416
Місце вчинку в методологічних засадах радянської психології — 420

Рекомендована література — 422

Іменний покажчик — 424

Предметний покажчик — 428

Автор: Роменець В.А.
Місце видання: Київ
Видавництво: Вища школа
Формат: djvu
Кількість сторінок: 440

Джерело: сканування
Особиста оцінка: 0 - не читав
книга оцифрована у рамках проекту
"Оцифрування книг Гуртом"


Золотий реліз (завантажене не впливає на рейтинг)
 Трекер:    Зареєстрований   

Завантажити / скачати книгу українськоювідео для новачків Зареєстрований:   2018-03-29 20:06
 Розмір:   20 MB 
 Оцінка літератури:   9.8/10 (Голосів: 5)
   
dimanche_1978 
Новенький


З нами з: 03.08.13
Востаннє: 19.09.19
Повідомлень: 4

2018-03-31 16:23  
Дякую! Давно шукав цю книгу
Ваш часовий пояс: GMT + 2 Години

Нова тема   Відповісти