Проблеми історії України: факти, судження, пошуки / С.В. Кульчицький та ін. [Випуски 1-8] (1991-2003) [djvu, pdf] | Оцифровано Гуртом

Нові коментарі

Нова тема   Відповісти
Автор Повідомлення
Anonymous 2017-02-28 16:33  
Проблеми історії України: факти, судження, пошуки / С.В. Кульчицький та ін. [Випуски 1-8] (1991-2003) [djvu, pdf] | Оцифровано Гуртом

Проблеми історії України: факти, судження, пошуки / С.В. Кульчицький та ін. [Випуски 1-8] (1991-2003) [djvu, pdf] | Оцифровано Гуртом


Мова: українська
Опис:

Міжвідомчий збірник наукових праць заснований Інститутом історії України НАН України.
Опис 1-го Випуску:

У збірнику висвітлюються маловивчені проблеми історії УРСР 20-30-х років. Аналізуються окремі аспекти соціально-економічного розвитку республіки в роки першої п'ятирічки, вивчаються причини та наслідки голоду 1921 і 1932-1933рр., число жертв голодомору, розповідається про масові репресії проти селянства ("розкуркулювання") інтелігенції ("шахтинська справа"), про долю військових кадрів України.
Зміст 1-го Випуску:

Від Головної редакційної колегії 3
Передмова 5
С.В. Кульчицький. X. Г. Раковський на чолі Раднаркому УРСР у Перші роки непу (1921-1923) 8
О М. Мовчан. Голод 1921-1923 рр. на Україні 24
Г.В. Касьянов. "Шахтинська справа” 36
О.П. Єрмак. "Ліквідація куркульства як класу” 46
В.І. Марочко. Голод на Україні (1931-1933 рр.): причини та наслідки 59
M.П. Троян. Стахановський рух: новий погляд 69
Д.В. Табачник. Масовий терор проти військових кадрів на Україні наприкінці 30-х років 85
Опис 2-го Випуску:

У збірнику досліджуються маловідомі сторінки соціально-економічної та суспільно-політичної історії України 20—30-х років. У статтях розглядаються проблеми становлення республіканських кордонів, селянського руху при переході до непу, українізації тощо. Декілька статей присвячено різним аспектам процесу руйнування системи виробничих відносин, які складалися в роки непу.
Зміст 2-го Випуску:

Ганжа О.І., Захарчук Б.І. Проблема державних кордонів України (1917-1940 рр.). 3
Мовчан О.М. Незалежні профспілки на Україні: діяльність і розгром (1917-1920 рр.) 11
Білокінь С. І. Церковна інтелігенція Наддніпрянщини в 1917-1920 рр . 19
Кокін С.А. Боротьба КП(б)У з політичною опозицією на початку 20-х років 24
Ганжа О. І. Селянський рух на Україні при перехода до непу: бандитизм чи повстанство? 30
Гринчуцький В.І. Трести 20-х років 35
Кульчицький С.В., Шаталіна Є. П. Процес розкуркулення 1929—
1932 рр. очима селян 41
Морозов А.Г. Кредитна кооперація під пресом колективізації ... 46
Діптан І.І. Проблема дитячої безпритульності на Україні
(1919-1932 рр.) 52
Троян М.П. Соціальний портрет робітника Донбасу 30-х років ... 60
Ткачова Л.І. Соціальне обличчя української інтелігенції 20-30-х років 68
Савенок Л.А. Розгортання гуманітарних досліджень у Всеукраїнській Академії наук 74
Даниленко В.М. Українізація: здобутки і втрати (20-30-ті роки) 79
Касьянов Г.В. Українська інтелігенція в 1933 р 92
Марочко В.І. Справа "мужицької партії" на Україні: судовий процес, вирок і доля людей 99
Опис 3-го Випуску:

У збірнику висвітлюються маловідомі сторінки соціально-економічної та суспільно-політичної історії України після 1917 р. Розглядаються політичні, судові процеси проти представників соціалістичних партій на початку 20-х років, спроба розв’язати "бессарабське питання” утворенням Молдавської АСРР, роль радянського апарату в здійсненні примусової колективізації, становлення партійно-радянської номенклатури. Простежується доля старої інтелігенції за умов тоталітарної системи. Декілька статей присвячено недослідженим аспектам історії України.
Зміст 3-го Випуску:

Мовчан О. М. Справа київських меншовиків 1920 р............................................................................. 3
Кокін С. А. Політичні репресії проти есерів і меншовиків в Україні 1920 р.................................... 10
Колпакова О. В. Кам’янець-Подільський український університет (1918 —1921)....................... 20
Боєчко В. Д. Утворення Молдавської Автономної Соціалістичної Радянської Республіки і "бессарабське питання” .......................................................................................................................... 25
Дорошко М. С. Партійно-державна номенклатура в Україні: критерії добору, джерела формування та механізм утворення (1919 —1927)...................................................................................... 32
Кулъчицький С, В., Шаталіна Є. Я. Роль радянського апарату в примусовій колективізації українського селянства (1928 —1933).......................................................... 40
Ткачова Л. І. Дореволюційна інтелігенція в радянській тоталітарній си стем і............................ 49
Савенок Л. А. Осередок україністики в Ленінграді (1921 —1934)..................................................... 57
Гирич І. Б. М. Грушевський і С. Єфремов (до історії наукових, літературних і особистих взаємин) ............................................................................................................................................................ 65
Водотика С. Г. Трагічна доля академіка ВУАН М. Є. Слабченка .................................................. 76
Комаренко Т. О. "Теорія боротьби двох культур” і шляхи розв’язання національного питання в Україні (березень — квітень 1923 р.)...................................................................................... 84
Білокінь С. І. Джерелознавчі проблеми вивчення слідчих справ НКВС......................................... 90
Опис 4-го Випуску:

У збірнику висвітлюються маловивчені проблеми історії України 20 — 30-х рр. XX ст. Більшість статей присвячено різноманітнім аспектам історії селянства — його протистояння тоталітарній державі, земельним громадам і кооперації тощо. Становлять інтерес статті про номенклатурні привілеї, боротьбу партійного центру з «правим ухилом» у ВКП(б), депортації польського і німецького населення, обставини створення Кримської АСРР. В ряді статей аналізуються різні сторони розвитку науки, переважно історичної.
Зміст 4-го Випуску:

М.Дмитрієнко. Грошовий знак уряду УСРР 1919 р 3
В.Колесник, І.Каспрук
Запровадження продподатку в Україні 17
О.Ганжа
Держава і селянство в умовах становлення тоталітарного режиму 36
В.Марочко
Історична роль кооперації у формуванні внутрішнього ринку сільськогосподарської продукції в 20-х рр 69
B. Калініченко
Земельна громада в Україні (1922 — 1930 роки) 93
Є. Шаталіна
«Лжекооперативи» в Україні (1928 — 1932 ) 121
Л. Нізова
Державне регулювання кустарно-ремісничої промисловості в Україні в період «воєнного комунізму» 140
М.Дорошко
Становлення системи номенклатурних привілеїв у радянській Україні в 20-ті роки 154
О.Мовчан
Боротьба з «правим ухилом» у ВКП(б) 171
C. Кульчицький
Депортації польського і німецького населення з України (1934— 1937 рр.)-. 196
В.Прилуцький
Ліквідація правлячим режимом небільшовицьких об’єднань молоді в УСРР 208
Л.Гриневич
Історія Центральної школи червоних старшин як взірець «вирішення» національного* військового питання в УСРР (20 — 30-ті рр.) 233
Л.А. Савенок
Наукове життя Харкова 1920-х років у контексті українського національно-культурного відродження.. .2.61
С. Водотика
Формування історичних шкіл в Україні (на прикладі школи Д.І.Багалія) 279
О. Юркова
Створення академіком М.С.Грушевським Науково- дослідної кафедри історії України у Києві (березень - грудень 1924 р.) 294
В. Ляхоцький
Агатангел Кримський та Іван Огієнко: до проблеми персонального історичного порівняння 313
І. Матяш
Архівознавство доби тоталітаризму: двобій науки і політики 322
Т. Бикова
Етапи створення Кримської АСРР 331
І.Саламаха
Біднов В.О. — як дослідник запорозького козацтва 358
Опис 5-го Випуску:

У черговому випуску міжвідомчого збірника статей розглянуті малодосліджені питання вітчизняної історії XX ст. Статті в основному присвячені проблематиці міжвоєнного періоду — від закінчення громадянської і до початку Другої світової.
Зміст 5-го Випуску:

Т.Бикова. "Червоний терор” в Криму (1917 — 1921 рр.) 3
Т.Євсєєва. Традиції екуменізму в політиці міністерства ісповідань уряду Директорії УНР 1919— 1921 рр. 42
Л.Гриневич. День РСЧА в контексті історичних міфотворень радянської доби 59
О.Мовчан. Профспілкове будівництво в УСРР. 1920-1928рр. 71
А.Михненко. Розвиток важкої промисловості та сільського господарства Донбасу у 20-х рр. 128
Д.Вєдєнєєв. Спеціальні підрозділи Української військової організації (1920 - поч. 1930-х рр.) 142
B.Прилуцький. Опір молоді політиці правлячого режиму в УСРР в період утвердження тоталітарного ладу (1928 - 1936рр.). 152
Г.Єфименко. Національна політика ЦК ВКП(б) у засобах масової інформації УРСР (1932 — 1938). 184
О.Ганжа. Опір селянства політиці суцільної колективізації в Україні. 200
М.Шитюк, В.Шкварець. Наслідки колективізації на Миколаївщині. 215
C.Водотика, Г.Гусарина. Соціально-політичний статус вчених-істориків УСРР у 1920 — сер. 1930-х років 249
О.Юркова. Історично-археографічний інститут ВУАН: десять місяців діяльності 268
Т.Марусик. Іларій Карбупицъкий — визначний буковинський педагог та громадський діяч 319
С.Кульчицький. Історичні передумови переростання перебудови в національну революцію (1989— 1991 рр.) 330
С.Костилєва. Створення та діяльність наукових центрів вивчення історії української преси, 90-ті рр. XX cm. 351
Опис 6-го Випуску:

Збірник наукових праць присвячений відомому історику України Станіславу Владиславовичу Кульчицькому з нагоди 45-річчя наукової діяльності та 65-річчя від дня народження. Висвітлюється творчий шлях вченого, його науковий доробок, актуальні проблеми методології, джерелознавства, історіографії, історії України.
Наукові статті, вміщені у збірнику, охоплюють різноманітні проблеми методології, джерелознавства, історіографії, історії України.
Особливістю даного випуску збірника є участь у ньому як багатьох відомих учених з різних регіонів України, так і наукової молоді.
Відповідальним редактором видання є визначний учений-історик, академік Валерій Смолій, членами редколегії - 5 докторів та 1 кандидат історичних наук.
Зміст 6-го Випуску:

Смолій Валерій
Слово відповідального редактора 5
Юркова Оксана
Науковий шлях Станіслава Кульчицького 6
Методологія і теорія Марочко Василь
Концептуальні підвалини теорії "транформаційного процесу" Буха- ріна: шляхи модернізації суспільства перехідного періоду 1920-
1930-х років 12
Шейко Василь
Методологічні засади історико-культурологічного процесу 16
Совенок Людмила
Методологічні традиції та новації сучасного історико-правового знання: здобутки і втрати мультипарадигмальності 33
Джерелознавство Симоненко Рем
Доповідь англійського віце-консула в Києві про земельні передбачення III Універсалу Центральної Ради 41
Нікольський Володимир
Статистика політичних репресій 1918-1980-х років у Донбасі 46
Ігнатуша Олександр
До характеристики архівних джерел з історії Православної церкви та міжцерковних відносин в Україні: 20-30-ті роки XX ст 60
Історіографія Таран Лідія
Французька революція кінця XVIII ст. в світлі дискусій початку XXI ст 70
Михненко Анатолій, Пінчук Юрій
Історія Донбасу 1921-1941 років в історичній літературі 81
Ільюшин Ігор
Армія Крайова й українсько-польське протистояння в Західній Україні 1939-1945 рр. в світлі вітчизняної та зарубіжної історіографії.. 90 Юсова Наталя
Погляди істориків УРСР 30-х - початку 40-х років на етнічні процеси в історії східних слов'ян доби Київської Русі 101
Верменич Ярослава
Поняття "регіональна історіографія" в сучасному українознавстві: зміст, структура, дослідницькі методи 112
Наукові школи, інституції та часописи Водотика Сергій
Наукові історичні школи й провідні тенденції розвитку історичної
науки 121
Верба Ігор
Арешт Михайла Грушевського у 1914 році 138
Юркова Оксана
До питання про створення Інституту історії України АН УРСР в
липні 1936 року 144
Костилєва Світлана
Зміни друкованих ЗМІ України після спроби державного перевороту в серпні 1991 р 150
Історія України Котляр Микола
З історії міжкнязівських відносин на Русі доби удільної розробленості 157 Гуржій Олександр
Пошта Гетьманщини в другій половині XVII-XVIII ст 167
Гедъо Анна, Терентьева Наталя
Формування грецького населення Приазов’я (за архівними джерелами) 182
Бакинська Олена
Українське населення міст Придунайських земель в кінці ХУІІІ - на
початку XIX ст 192
Борисенко Володимир, Непорожня Ганна
Піднесення революційного руху українських учителів у 1905 р 204
Самойлов Федір.
Новоросійський університет в березні -жовтні 1917 р 217
Матвієнко Віктор
Налагодження українсько-польських стосунків у 1918 році: проблема Холмщини і Підляшшя 223
Рудий Григорій
Охорона історико-культурної спадщини за доби Центральної Ради
(на матеріалах української преси) 230
Головненко Володимир, Дороиіко Микола
Оксен Лола: однодумець Леніна чи український патріот? 236
Бикова Тетяна
Голод 1921-1923 років у Криму 244
Кривко Ірина, Лях Сергій
Селянські організації в Україні у першій чверті XX ст 251
Морозов Анатолій
Робота кредитної кооперації щодо забезпечення технікою сільського
господарства України (1921-1929 рр.) 255
Нізова Людмила
Дрібна власність в Україні 264
Пиріг Олександра
Ринкові відносини в контексті непу 267
Прилуцький Віктор
Опір молоді тоталітарному режиму в УСРР (1920-1927 рр.) 273
Ковальчук Олена
Українці в СРСР: піднесення національно-культурного руху (друга
половина 20-х - початок 30-х років XX ст.) 284
Віднянський Степан
Закарпаття у складі Чехословацької республіки: формування державних структур і громадсько-політичне життя в краї у 20-х - першій половині 30-х років XX ст 297
Рубльов Олександр
Галицькими маршрутами ГУЛАГу: західноукраїнська інтелігенція у
таборах СРСР, 1930-ті роки 319
Ганжа Оксана
Громадські організації в суспільно-політичному житті доколгоспного
села України 341
Шаповал Юрій
III конференція КП(б)У: пролог трагедії голоду 350
Мовчан Ольга
Організація та діяльність Істпрофу ВУРПС. 1925-1930 рр 360
Мандрагеля Володимир
Розвиток воєнно-стратегічних концепцій у міжвоєнний (1921-1938 рр.) період 369
Гриневич Людмила
"Школа соціалізму": політичне виховання й політичні настрої
особового складу УВО (1921-1938 рр.) 379
Євсєєва Тетяна
Боротьба міністерства ісповідань уряду УНР Директорії за визнання Української церкви у всеправославному та всехристиянському
контексті 393
Єфіменко Геннадій
Значення літератури і мистецтва у національній політиці більшовиків (1932-1938) 405
Сергійчук Володимир
Відновлення Української держави ЗО червня 1941 р 420
Гриневич Владислав
До питання про сепаратні контакти між СРСР і Німеччиною в роки Другої світової війни 439
Вєдєнєєв Дмитро
До питання про тактику дій підпілля ОУН (друга половина 1940-х - початок 1950-х років) 449
Нікілєв Олександр
Сільське господарство повоєнної України в контексті аграрної політики держави (1945-1950 рр.) 457
Шитюк Микола
Останній сталінський удар: післявоєнні репресії на півдні України.. 468
Лихолобова Зоя
Етапи історичного шляху вугільного Донбасу (1950-1991 рр.) 489
Бажан Олег
Політико-правові засади карально-репресивної політики в Україні другої половини 1950-х - 1980-х років 500
Даниленко Віктор
Релігійне життя в Україні у 1990-ті роки 507
Веселова Олександра. До питання створення Асоціації дослідників голодоморів в Україні: передісторія і Установчий з’їзд (1983-1992 рр.) 519
Ковпак Людмила
Проблеми екології в Україні (90-ті роки XX ст.) 536
Барановська Наталя
Закриття ЧАЕС як політична і соціально-економічна проблема України та світової спільноти 551
Опис 7-го Випуску:

Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції "Геноцид українського народу: історична пам'ять та політико-правова оцінка"(Київ, 25 листопада 2000 р.)".
Висвітлюються питання терору голодом, демографічних втрат населення, форм, методів, наслідків політичних репресій карально- репресивної системи тоталітарного комуністичного режиму.
Зміст 7-го Випуску:

Кучма Леонід
Привітання учасникам конференції 3
Жулинський Микола
Шановне товариство!...'. 4
Кульчицький Станіслав
Демографічні наслідки голоду-геноциду 1933 р. в Україні 7
Дзюба Іван
Духовні спустошення і трансформації в українському суспільстві XX ст. 20
Білокінь Сергій
Комуністична насильство з погляду адміністрації СРСР 24
Лук'яненко Левко
"Нюрнберг-2" 30
Ганжа Оксана
До питання створення та діяльності селянських спілок в Україні на початку 20-х років XX ст 59
Мовчан Ольга
Терор голодом в Україні в 1921-1923 роках 66
Викова Тетяна
Репресії більшовиків у Криму (1920-1921 рр.) 79
Нізова Людмила
Знищення кустарно-ремісничої промисловості в Україні 87
Нікольський Володимир
Кадри органів держбезпеки України та їх підрозділів на Донеччині на початку 1920-х років 94
Шейко Василь
Трагедія української інтелігенції під час голодомору 1921-1923 років ... 108
Котляр Юрій
Канібалізм під час голоду 1921-1923 рр.: історико-психологічний аналіз 120
Дорошко Микола
Партійні чистки як засіб ліквідації опозиції в КП(б)У в 20-30-ті роки XX ст. 124
Шитюк Микола, Шкварець Валентин
Каральні заходи проти представників національних меншин у південних областях України в 20-30-х роках XX ст 133
Ду дка Лариса
Підготовка антирелігійних кадрів в системі безвірницького руху в Україні у 20 - 30-х роках XX ст 144
Шкварець Валентин, Шитюк Микола
Терор проти громадян польського походження на півдні України у 20- 30-ті роки XX ст 154
Паліюк Василь
Специфіка розгляду судами справ у період тоталітаризму (20-50-ті роки XX ст.) 162
Рубльов Олександр
Викриття "агентури польського фашизму" в УСРР: "Справа "Польської Військової Організації" 1933-1934 рр. (мета, механізм фабрикації, наслідки) 170
Прилуцький Віктор
Репресивні заходи проти молоді в УСРР у період формування тоталітарного ладу (1920-1936 рр.) 190
Удод Олександр
Деформація національно-історичної пам'яті українського народу: 1920-1930-ті роки 198
Демченко Тамара
Член Центральної Ради - Гаврило Одинець (Штрихи до політичного портрету) 205
Мейс Джеймс
Україна як постгеноцидна держава, або: Як успадковані від СРСР структури блокують будь-які реальні реформи 211
Кузьменко Михайло
Висвітлення масових репресій проти науково-педагогічних кадрів в Україні періоду сталінщини: історіографічний аналіз сучасної української літератури 227
Капустин Ганна
Передвісники голоду початку 30-х років XX ст. в Україні 234
Пиріг Руслан
Історичні джерела вивчення людських втрат в Україні під час голодомору 1932-1933 рр 244
Дровозюк Степан
Висвітлення духовних аспектів геноциду 1932-1933 рр. в українській історіографії 250
Репешко Павло
Планування як ознака штучності створення умов для голодомору в 1932-1933 роках 258
Михненко Анатолій
Голод 1932-1933 років у Донецькій області УСРР 264
Марочко Василь
Голод-геноцид 1932-1933 років в Україні 272
Єфіменко Геннадій
Роль націонал-комуністів у голодоморі 1932-1933 рр 276
Гриневич Людмила
Червона армія і українське суспільство під час кампанії ліквідації куркульства як класу (зима-весна 1930 р.): історичний аналіз соціальної психології та поведінки 285
Ящук Петро
Расистсько-геноцидна українофобія 299
Магрицька Ірина
Голодомор 1932-1933 рр. в Україні: свідчення з території Луганської області 315
Соболь Петро
Політичний терор проти провідників українізації на Миколаївщині: 1937-1938 роки 322
Шуйський Ігор
Використання радянськими репресивними органами методів морального та фізичного впливу на громадян у процесі розслідування політичних справ у 30-ті роки XX ст 329
Гон Максим
Формування антиєврейських настроїв у Західній Україні: польський фактор (1935-1939 рр.) 337
Коць Маріян
Про поминання церквою жертв совєтських голодоморів в Україні (Листи до Папи Івана Павла II у 1983-2000 рр.) 346
Бойчук Володимир
Французький переклад "Книги-Меморіалу" Л.Коваленко і В.Маняка (Історія видання) 350
Бур'ян Лариса, Рікун Інна
Робота над покажчиком "Голодомор в Україні 1932-1933 рр.": Труднощі й здобутки 352
Винниченко Ігор
До питання про етнічний склад осіб, примусово виселених з України в 1930-1940-х роках 356
Марусик Тамара
Репресивні заходи сталінського керівництва щодо студентства вузів Західного регіону України (друга половина 40-х - початок 50-х років
XX сг.) 361
Гриневич Владислав
Державний терор як засіб легітимізації радянської влади в Західній Україні (1939-1941 рр.) 367
Веселова Олександра
Геноцид голодомором 1946-1947 років в Україні 384
Даниленко Віктор
Українська інтелігенція як об'єкт репресивної сталінського режиму в повоєнний період (1946-1953 рр.) 406
Ведєнєєв Дмитро
Внутрішній терор в УПА та підпіллі Організації українських націоналістів в 1944-1950 рр 421
Калініченко Вячеслав
До питання про хронологічні рамки повоєнного голоду в Україні 430
Нікілєв Олександр
Кадрова політика тоталітарної держави в українському селі як прояв інтелектуального геноциду (середина 40-х - перша половина 50-х років XX ст.) 436
Киридон Петро
Реформування партійно-державного апарату в Українській РСР як один із перших заходів десталінізації (середина 1953-1955 рр.) 442
Романюк Іван
Репресивна політика держави стосовно селянства на початку 1950-х років 450
Бажан Олег
Переслідування інакодумства в Українській РСР в другій половині 1960-х років 454
Лапчинська Ніна
Закон України "Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні" - не декларація, а питання державної політики 465
Костилєва Світлана
Новітня компартійна преса України про трагічні сторінки радянського минулого 471
Звернення учасників міжнародної науково-теоретичної конференції “Геноцид українського народу: історична пам'ять та політико-правова оцінка” до Президента України, Верховної Ради України, Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України "Про забезпечення доступу до документів Національного архівного фонду про політичні репресії в Україні" 478
Опис 8-го Випуску:

Збірник наукових праць містить статті з недослідженої проблеми модернізації українською суспільства у міжвоєнний період та історії Украйни XIX - XX ст.
Зміст 8-го Випуску:

Мішина Ірина, Жарова Людмила (Херсон)
Загальносвітовий модернізаційний контекст вітчизняної історії 3
Савенок Людмила (Херсон)
Методологічні аспекти історичного аналізу долі української наукової інтелігенції на зламі XIX - XX століть 30
Євсєєва Тетяна (Київ)
Соціальна доктрина православної церкви на початку XX ст. 35
Марочко Василь (Київ)
Модернізація українського суспільства перехідного періоду 1920 - 30-х років: історико-теоретичний аспект 43
Головко Володимир (Київ)
Поняття “модернізація” як засіб історичного пізнання 51
Морозов Анатолій, Корновенко Сергій (Черкаси)
Державна хлібозаготівельна кампанія в Україні в 1924 - 1929 роках 60
Ганжа Оксана (Київ)
Про використання терміну “модернізація” стосовно радянської аграрної історії 20 - 30-х років XX ст 76
Єфіменко Геннадій (Київ)
Взаємовідносини влади та суспільства в радянській Україні 1920 - 1930-х років: до проблеми методології історичних досліджень 83
Верменич Ярослава (Київ)
Історична складова регіональної науки: методологічний аспект 100
Водотика Сергій (Херсон)
Національно-державницька течія в українській історіографії 1920-х років 109
Котляр Юрій (Миколаїв)
“Республіка” селян на півдні України: боротьба після розгрому (1919 р.) 118
Дудка Лариса (Ніжин)
Організаційне становлення спілки безвірників України в 20-х роках XX ст. 125
Викова Тетяна (Київ)
Радянізація Криму (кінець 1920- 1921 рр.) 135
Дорошко Микола (Київ)
Компартійно-державна номенклатура в Україні у 1920-х роках: механізм формування, кількісний та якісний склад 152
Рубльов Олександр (Київ)
Советські пенсії західноукраїнським інтелектуалам, 1920-ті - початок 1930-х рр.: Timeo danaos..? 161
486 НЬова Людмила (Київ)
Спроби конструкторів радянської модернізації змінити соціально-економічну природу дрібних власників 176
Мовчан Ольга (Київ)
Участь професійних спілок УСРР у боротьбі з бюрократизмом (1920 - 1929 рр.) 183
Соболь Петро (Миколаїв)
Українізація шкільництва Миколаївщини: 20-ті роки XX ст. 198
Шаповал Юрій (Київ)
ПТУ-НКВД в Україні у 20 - 40-ві роки XX ст.: роль, місце, шляхи подальшого дослідження 201
Лясковська Світлана (Київ)
Статистичні матеріали ДГТУ УСРР про діяльність спецслужби в сфері економіки (20 - 30-ті роки XX ст.) 216
Кульчицький Станіслав (Київ)
Володимир Винниченко: життя в еміграції (1920 - 1934 рр.) 240
Шитюк Микола, Шкварець Валентин (Миколаїв)
Комуністичний терор проти інтелігенції півдня України у 20 - 30-х роках XX ст. 265
Дробот Іван (Київ)
Державницька діяльність Українського національно-демократичного об’єднання (20 - 30-ті роки XX ст.) 286
Юркова Оксана (Київ)
До питання про завдання школи у так званий “реконструктивний період” 297
Гриневич Людмила (Київ)
До питання про характер модернізаційних процесів у радянських збройних силах 30-х років XX ст. 303
Удод Олександр (Київ)
Житло і побут в структурі повсякденного життя українців (30-ті роки XX ст.) 311
Гон Максим (Рівне)
Українська народна партія В.Оскілка: пошуки союзника 321
Прилуцький Віктор (Київ)
Комсомол - головний провідник більшовицького впливу на молодь України у 20 - 30-ті роки XX ст. 331
Гриневич Владислав (Київ)
Сталінська модифікація ідеології радянського патріотизму наприкінці 30-х - на початку 40-х років XX ст. ~ 356
Веселова Олександра (Київ)
Побратимство: помога населення західних областей голодуючим східних регіонів України в 1946- 1947 рр 369
Вєдєнєєв Дмитро (Київ)'
До питання про тактику дій підпілля ОУН (П половина 1940-х - початок 1950-х років) 384
Даниленко Віктор (Київ)
Боротьба сталінського режиму з “єврейським націоналізмом” в радянській Україні у повоєнний період (1946-1953 рр.) 392
Ромашок Іван (Вінниця)
Втілення ідеї агроміст в українському селі в кінці 40-х - середині 50-х років XX ст. 411
Нікілєв Олександр (Дніпропетровськ)
Антропогенне забезпечення організаційно-структурних трансформацій у сільському господарстві першої половини 50-х - середини 80-х років XX ст.: шляхи, форми, результати 418
Бажан Олег (Київ)
Процес десталінізації та зміни в діяльності карально-репресивних органів в Україні (50 - 60-ті роки XX ст.) 435
Нікольський Володимир (Донецьк)
Історичні аспекти юридичних підвалин політичних репресій 1941 - 1980-х років в Україні 444
Костилєва Світлана (Київ)
Тема голоду 1932-1933 рр. у дзеркалі газети “Літературна Україна” доби Горбачовської гласності 452
Вовк Світлана (Луганськ)
Українсько-російське прикордонне співробітництво: основні напрямки (90-ті роки XX - початок XXI століть) 458
Мейс Джеймс (США -Київ, Україна)
Спадщина голодомору: Україна як постгеноцидне суспільство 465
Янишин Богдан (Київ)
Галицькі народовці 70-80-х років XIX ст.: соціальна характеристика 468

Автори: Станіслав Кульчицький, Георгій Касьянов, О.П. Єрмак, М.П. Троян, Д.В. Табачник, Оксана Ганжа, Борис Захарчук, Сергій Білокінь, С.А. Кокін, В.І. Гринчуцький, Євгенія Шаталіна, І.І. Діптан, Людмила Ткачова, Віктор Даниленко, О.В. Колпакова, Василь Боєчко,Ігор Гирич, Тетяна Комаренко, Марія Дмитрієнко, В.Колесник, І.Каспрук, Володимир Калініченко, Володимир Ляхоцький, Ірина Матяш, І. Саламаха, Дмитро Вєдєнєєв, Валентин Шкварець, Г. Гусарина, Тамара Марусик, Смолій Валерій, Юркова Оксана, Марочко Василь, Шейко Василь, Совенок Людмила, Симоненко Рем, Нікольський Володимир, Ігнатуша Олександр, Таран Лідія, Михненко Анатолій, Пінчук Юрій, Ільюшин Ігор, Юсова Наталя, Верменич Ярослава, Водотика Сергій, Верба Ігор, Костилєва Світлана, Котляр Микола, Гуржій Олександр, Гедъо Анна, Терентьева Наталя, Бакинська Олена, Борисенко Володимир, Непорожня Ганна, Самойлов Федір, Матвієнко Віктор, Рудий Григорій, Головненко Володимир, Дорошко Микола, Бикова Тетяна, Кривко Ірина, Лях Сергій, Морозов Анатолій, Нізова Людмила, Пиріг Олександра, Прилуцький Віктор, Ковальчук Олена, Віднянський Степан, Рубльов Олександр, Ганжа Оксана, Шаповал Юрій, Мовчан Ольга, Мандрагеля Володимир, Гриневич Людмила, Євсєєва Тетяна, Єфіменко Геннадій, Сергійчук Володимир, Гриневич Владислав, Нікілєв Олександр, Шитюк Микола, Лихолобова Зоя, Бажан Олег, Даниленко Віктор, Веселова Олександра, Ковпак Людмила, Барановська Наталя, Кучма Леонід, Жулинський Микола, Дзюба Іван, Лук'яненко Левко, Паліюк Василь, Удод Олександр, Демченко Тамара, Мейс Джеймс, Кузьменко Михайло, Капустин Ганна, Пиріг Руслан, Дровозюк Степан, Репешко Павло, Ящук Петро, Магрицька Ірина, Соболь Петро, Шуйський Ігор, Гон Максим, Коць Маріян, Бойчук Володимир, Бур'ян Лариса, Рікун Інна, Винниченко Ігор, Калініченко Вячеслав, Киридон Петро, Романюк Іван, Лапчинська Ніна, Мішина Ірина, Жарова Людмила, Савенок Людмила, Головко Володимир, Корновенко Сергій, Лясковська Світлана , Дробот Іван, Вовк Світлана, Янишин Богдан
Місце видання: Київ
Видавництво: Наукова Думка
Формати: djvu, pdf
Кількість сторінок: випуск 1- 104 сторінки, випуск 2- 108 сторінок, випуск 3- 104 сторінки, випуск 4- 372 сторінки, випуск 5- 361 сторінка, випуск 6- 567 сторінок, випуск 7- 479 сторінок, випуск 8- 489 сторінок
Джерело: Оцифровано Гуртом: balik2 та Sehrg-Gut
книга оцифрована у рамках проекту
"Оцифрування книг Гуртом"Золотий реліз (завантажене не впливає на рейтинг)
 Трекер:    Зареєстрований   

Завантажити / скачати книгу українськоювідео для новачків Зареєстрований:   2017-08-31 11:26
 Розмір:   484 MB 
 Оцінка літератури:   9.5/10 (Голосів: 13)
   
Anonymous 2017-04-03 10:31  
03.04.2017 о 10:30 торент оновлено - додано 6-й випуск
Anonymous 2017-08-31 11:27  
31.08.2017 о 11:26 торент оновлено - додано 7-й та 8-й випуски
fara1999 
VIP


З нами з: 01.11.09
Востаннє: 18.09.19
Повідомлень: 337

2017-08-31 18:20  
Цитата:
Д.В. Табачник. Масовий терор проти військових кадрів на Україні наприкінці 30-х років, 1-й випуск, стор. 85


Дімася Табачник тоді ще патріотом хотів здаватися. Шукав-був колись автореферат його дисертації в ЦНБ - марно. Потім вже взнав, що його вилучили на вимогу автора. Дімася - такий-собі стрибок у гуманітарній царині Happy

p. s. Величезне спасибі за реліз. Шкода, що раніше його не бачив. Але ж краще пізно, ніж ніколи Happy

Ваш часовий пояс: GMT + 2 Години

Нова тема   Відповісти