Історія української філософії / С.В. Бондар та ін. [Підручник] (2008) [DJVU] | Оцифровано Гуртом

Нові коментарі

Нова тема   Відповісти
Автор Повідомлення
Naral-zempo 
Оцифрування книг Гуртом
Оцифрування книг Гуртом


З нами з: 14.04.13
Востаннє: 23.11.18
Повідомлень: 174

2017-01-30 22:32  
Історія української філософії / С.В. Бондар та ін. [Підручник] (2008) [DJVU] | Оцифровано Гуртом

Історія української філософії / С.В. Бондар та ін. [Підручник] (2008) [DJVU] | Оцифровано Гуртом


Мова: українська
Опис:
Підручник підготовлений з урахуванням новітніх досліджень з історії української філософії. Завдяки покладеній в основу тематично-персональній концепції історію філософської думки України вперше представлено в ньому як цілісний процес, а висвітлення окремих інтелектуальних явищ (шкіл, напрямів, рухів) пов’язано з розкриттям надбань найвидатніших мислителів. Обґрунтовано також основні теоретичні принципи і методологічні засади, проблеми та перспективи дослідження генези вітчизняної філософської думки.
Автори підручника — викладачі кафедри української філософії та культури філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, провідні науковці відділу історії української філософії Інституту філософії НАН України імені Г.С. Сковороди.
Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, усіх, хто цікавиться історією вітчизняної філософії.
Зміст
1. Українська філософія у контексті національної культури (В.С. Лісовий) — 11
Нація і національна культура — 11
Етногенез і націостановлення українців — 16
Джерела і складові української культури — 19
Дві концепції історії філософії — 23
Філософські традиції та їх різновиди. Компаративна філософія — 27
Поняття національної філософії. Українська філософія — 30

2. Міфологічна свідомість праукраїнців як підґрунтя вітчизняної філософії (Н.Ю. Кривда) — 38
Міфосвідомість як тип суспільної свідомості — 38
Особливості первісного мислення — 41
Міфологічні уявлення мисливців пізнього палеоліту — 43
Релігійно-міфологічні уявлення давніх землеробів (носіїв культури Трипілля) — 44
Міфологічні уявлення, вірування і форми культури давніх індоєвропейців, розселених в українських степах — 47
Міфологічний світ іраномовних скотарів-номадів — 51
Міфологічний світ давніх слов’ян — 55
Київський пантеон Володимира Великого як світоглядна модель — 63
Архетип як акумуляція соціального досвіду — 65

3. Релігійно-філософська думка в Україні у XI-XIV ст. (С.В. Бондар) — 72
Суспільно-політичні, економічні, культурні передумови виникнення і формування філософської думки — 72
Джерела філософських ідей Русі і їх вплив на світогляд, суспільну свідомість народу — 73
Перекладні джерела — 79
Оригінальні джерела — 84
Спосіб буття філософії і її розуміння у руській культурі. Образ філософа — 92
Пізнавальні інтереси давньоруського суспільства — 95
Онтологічні, натурфілософські, космогонічні і космологічні концепти — 102
Уявлення про сенс буття, добро і зло, долю — 107
Давньоруська антропологія — 108
Пошуки моральної довершеності у християнському вченні — 112
Естетичні ідеали Русі. Концепти мистецтва і суті прекрасного — 115
Образ історії і сприйняття часу — 119
Уявлення про суспільство (влада — церква — людина) — 124
Характерні особливості філософської культури Давньої Русі — 125

4. Філософські ідеї у духовній культурі України у XV ст. (І.В. Огородник, М.Ю. Русин) — 129
Тенденції і явища українського передвідродження. Культурно-освітнє життя в Україні у XV ст. — 129

5. Ренесансний гуманізм в Україні (В.Д. Литвинов) — 138
Становлення гуманізму — 138
Бог і природа — 141
Проблема людини — 147
Морально-етичні погляди — 153
Розмисли про державу — 157
Історіософська проблематика — 165
Ідеї громадянського гуманізму — 171

6. Особливості духовно-культурного розвитку в Україні наприкінці XVI – на початку XVII ст. (В.М. Нічик, Я.М. Стратій) — 177
Острозький культурно-освітній центр — 177
Особливості світогляду книжників Острозького культурно-освітнього осередку — 183
Філософські основи концепції старослов’янської мови в острозьких книжників. Значення самопізнання у процесі духовного становлення людини — 185
Острозька релігійно-полемічна література — 187
Ренесансно-гуманістичні ідеї у Острозі — 197
Братства і їх роль у соціальному, культурному, релігійному житті українського народу — 203
Реформаційна спрямованість ідеології і суспільно-політичної діяльності братств — 206
Ставлення діячів братств до духовних здобутків княжої доби, східної патристики і західної вченості — 207
Проблеми самопізнання у творі Ісайї Копинського «Алфавіт духовний» — 210
Київське братство і його значення у розвитку гуманістичних ідей в Україні. Творчість Кирила Транквіліона-Ставровецького, Мелетія Смотрицького і Касіяна Саковича — 212
Науковий гурток друкарні Києво-Печерської лаври — 218

7. Філософія у Києво-Могилянській академії (Я.М. Стратій) — 229
Києво-Могилянська академія — новий тип вищої школи в Україні — 229
Онтологія і натурфілософія — 235
Розуміння людини. Проблема пізнання — 246
Етика і політика — 257

8. Філософія Г. Сковороди (Д.Є. Прокопов) — 271
Діалогізм і символізм як визначальні ознаки філософії Сковороди — 271
Учення Сковороди про дві натури і три світи — 274
Гносеологічні погляди Сковороди і їх зв’язок із морально-етичною проблематикою — 278

9. Український романтизм: світогляд і філософія (І.В. Огородник) — 283
Сутність романтизму, умови і специфіка його розвитку в Україні — 283
Романтизм як світоглядна основа нового українського письменства — 288
Кирило-Мефодіївське товариство — 295
Шеллінгіанські витоки філософії українського романтизму — 307
Елементи романтизму в Україні другої половини XIX ст. — 312

10. Духовно-академічна філософія XIX – початку XX ст. (Н.Г. Мозгова) — 317
Феномен духовно-академічної філософії — 317
Інокентій (І. Борисов) як фундатор парадигмальних засад духовно-академічної філософії — 320
І. Скворцов — перший професор філософії Київської духовної академії — 324
Логіко-гносеологічні засади філософії В. Карпова — 327
Спекулятивно-психологічні засади філософії П. Авсенєва — 331
Шеллінгіанські мотиви у творчості Й. Міхневича — 337
Філософський теїзм П. Ліницького — 341
Метафізика П. Кудрявцева — 352

11. Філософія П. Юркевича (М.І. Лук) — 359
Основні принципи «філософії серця» П. Юркевича — 359
Критика антропологічного матеріалізму — 364
Феномен Юркевича і українська духовність — 378

12. Університетська філософія. Основні напрями філософської думки в Україні XIX – початку XX ст. (І.В. Огородник, С.В. Руденко) — 382
Становлення університетської освіти і науки — 382
Філософія у Харківському університеті — 386
Філософські інтенції в Університеті Св. Володимира — 390
Позитивізм В. Лесевича і монодуалізм М. Грота — 418

13. Філософські і суспільно-політичні ідеї в українській літературі і публіцистиці другої половини XIX – початку XX ст. (В.О. Пшеничнюк) — 428
Соціально-філософські орієнтації громадівців і поступовців — 428
Філософія права Б. Кістяківського — 448
Філософський світ ідей В. Вернадського — 452

14. Націоналізм Д. Донцова (І.В. Огородник) — 458
Умови і джерела формування чинного націоналізму Д. Донцова — 458
Змістові положення чинного націоналізму Д. Донцова — 461

15. Історіософія В. Липинського (М.Ю. Русин) — 467
Національна еліта і її роль у державотворчому процесі — 467
Гетьманат як різновид монархічної держави — 472
Поняття «нація» в історіософії В. Липинського — 475
Типи національних і державних утворень — 478

16. І. Лисяк-Рудницький — дослідник української політичної думки (В.С. Лісовий) — 482
Загальна характеристика творчості — 482
Поняття нації — 483
Історичні і неісторичні нації — 486
Націостановлення українців — 487
Становлення «модерної» (політичної) української нації — 489
Основні течії української суспільно-політичної думки — 492
Народництво — 493
Консерватизм — 495
Націоналізм — 496
Комунізм і націонал-комунізм — 498

17. Д. Чижевський: філософські дослідження (A.О. Погорілий, B.С. Лісовий) — 501
Особливості філософського мислення — 501
Д. Чижевський як історик філософії — 504
Дослідження Д. Чижевським філософії Гегеля — 507
Критика етичного формалізму — 510
Методологія гуманітарних наук — 513
Філософська славістика — 515
Поняття «національна філософія». Історія української філософії — 517

18. Українська філософська думка у 20-30-ті роки XX ст. (Г.В. Вдовиченко) — 524
Розвиток української філософської думки в УСРР, на західноукраїнських землях і за кордоном — 524
Викладання філософських дисциплін і розвиток філософської думки у навчальних закладах, наукових установах і товариствах УСРР — 528
Основні галузі і напрями розвитку філософської думки в УСРР — 533
Внесок українських мислителів у розвиток філософії культури — 542

19. Українська філософська думка 60-80-х років XX ст. (В.С. Лісовий) — 548
Політичний, ідеологічний та інтелектуально-культурний контексти — 548
Методологічні зауваження — 552
Логіка і семантика — 555
Діалектичний та історичний матеріалізм — 561
Історія філософії — 571

20. Українська філософська думка 90-х років XX – початку XXI ст.: проблеми і перспективи (В.С. Лісовий) — 579
Суспільно-політичні передумови розвитку філософії — 579
Переклад філософських творів — 581
Дослідження з історії західної і світової філософій — 583
Актуальні філософські дослідження. Поняття філософії — 585
Метафізика і діалектика — 592
Дослідження з інших розділів філософії — 594
Дослідження з історії української філософії — 596

Бібліографічний довідник — 601

Автор: С.В. Бондар, Г.В. Вдовиченко, Н.Ю. Кривда, В.Д. Литвинов, В.С. Лісовий, М.І. Лук, Н.Г. Мозгова, В.М. Нічик, І. В. Огородник (науковий консультант видавничого проекту), А.О. Погорілий, Д.Є. Прокопов, В.О. Пшеничнюк, С.В. Руденко, М.Ю. Русин (координатор видавничого проекту), Я.М. Стратій
Місце видання: Київ
Видавництво: Академвидав
Формат: djvu
Кількість сторінок: 624

Джерело: Гуртом
Особиста оцінка: 0 - не читав
книга оцифрована у рамках проекту
"Оцифрування книг Гуртом"


Золотий реліз (завантажене не впливає на рейтинг)
 Трекер:    Зареєстрований   

Завантажити / скачати книгу українськоювідео для новачків Зареєстрований:   2017-02-03 17:30
 Розмір:   10 MB 
 Оцінка літератури:   10/10 (Голосів: 9)
   
Naral-zempo 
Оцифрування книг Гуртом
Оцифрування книг Гуртом


З нами з: 14.04.13
Востаннє: 23.11.18
Повідомлень: 174

2017-01-30 22:40  
За основу взято роздачу taras1994. Додав відсутні сторінки, прибрав помітки та підкреслення, зробив закладки.
ssTAss 
Модератор музики


З нами з: 05.07.08
Востаннє: 15.12.18
Повідомлень: 14261

2017-01-31 00:53  
додайте в назву автора/авторів
Історія української філософії / С. В. Бондар та ін. (2008) [djvu] | Оцифровано Гуртом

Askold25 
Модератор літератури


З нами з: 18.06.09
Востаннє: 11.12.18
Повідомлень: 697

2017-01-31 19:33  
Цитата:
Історія української філософії (2008).djvu

Додайте у назву файлу роздачі автора(-ів)

Naral-zempo 
Оцифрування книг Гуртом
Оцифрування книг Гуртом


З нами з: 14.04.13
Востаннє: 23.11.18
Повідомлень: 174

2017-02-03 17:30  
Перезалив.
Ваш часовий пояс: GMT + 2 Години

Нова тема   Відповісти